Algemeen

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op

 • het gebruik van deze website
 • (indien via de website kan ingeschreven worden op nieuwsbrieven): het inschrijven op de bibliotheeknieuwsbrieven

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, of door u in te schrijven op de bibliotheeknieuwsbrieven geeft u informatie door die toelaat om u als persoon te identificeren. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden (zie footer van deze website) en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten die via deze website aangeboden worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met deze website, maar we verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Wie gebruik maakt van deze website of wie zich inschrijft op een bibliotheeknieuwsbrief aanvaardt deze Privacyverklaring.

1. WEBSITE

A. Welke gegevens worden verzameld?
Bij algemeen gebruik van deze website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij met het oog op een optimale dienstverlening. Het gaat om anonieme of geaggregeerde gegevens zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat, de pagina's die u op onze website bezoekt, ...

Op onze website maken wij ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring (zie footer van deze website) .

B. Waarom worden uw gegevens bijgehouden en verwerkt?
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de hieronder omschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aangewend.

 1. Functionele doeleinden: permanente optimalisatie van de website voor de gebruikers; gebruiksanalyse van de website
 2. Beheerdoeleinden: analyse en rapportering in het kader van de indicatoren die in onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid opgenomen zijn (deze rapportering gebeurt steeds anoniem)
 3. Statistische doeleinden: rapporten en statistieken op basis van geanonimiseerde statistische verwerking

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze doeleinden, dan is het niet mogelijk om van deze website gebruik te maken. Wij vragen u vriendelijk om in dat geval de website te verlaten en contact met ons op te nemen via dpo@cultuurconnect.be om uw bezorgdheden te bespreken.

C. Zo verwerken we uw gegevens:
De verwerkingsverantwoordelijke is:
Cultuurconnect vzw
Priemstraat 51, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0629.858.909

De Data Protection Officer (DPO) van Cultuurconnect kan worden bereikt via bovenstaand adres (t.a.v. Data Protection Officer), of via dpo@cultuurconnect.be.

Voor de website werken wij samen met een onderaannemer/hosting provider. Deze is gevestigd binnen de EU, is er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Cultuurconnect strikt te respecteren, en handelt enkel op instructie van Cultuurconnect.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met het privacybeleid van Google, met betrekking tot haar service Google Analytics.

D. Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?
Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 2 jaar na de verstrekking ervan. Dit laat ons toe enerzijds voldoende gebruiksanalyse te kunnen uitvoeren ter optimalisatie van onze website voor de gebruikers, en anderzijds te voldoen aan onze rapporteringsverplichting in het kader van onze beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid.

2. NIEUWSBRIEVEN

Dit hoofdstuk is enkel van toepassing indien via de website kan ingeschreven worden op nieuwsbrieven.

A. Welke gegevens worden verzameld?
Bij inschrijving op bibliotheeknieuwsbrieven vragen wij een beperkt aantal persoonsgegevens op:

 • e-mailadres
 • naam

B. Waarom worden uw persoonsgegevens bijgehouden en verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de hieronder omschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aangewend.

 1. Functionele doeleinden: om de dienst te verlenen waarvoor ingeschreven wordt, namelijk toesturen van de nieuwsbrief
 2. Beheerdoeleinden: om de nieuwsbrieftoepassing te bedienen en beheren
 3. Geanonimiseerde statistische verwerking: rapporten en statistieken op basis van geanonimiseerde statistische verwerking in de nieuwsbrieftoepassing

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze doeleinden, dan is het niet mogelijk om van deze dienst gebruik te maken. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in de nieuwsbrieven.

C. Zo verwerken we uw gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • de openbare bibliotheek/gemeente die in het website-adres vermeld staat

U kan de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via het emailadres van de desbetreffende openbare bibliotheek/gemeente, dat u ook terugvindt op de website.

Verwerkers zijn:

 • Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Dat betekent dat Mailchimp als verwerker mee in deze dienstverlening ingeschakeld is. Door in te schrijven op onze nieuwsbrieven gaat u akkoord met de voorwaarden van Mailchimp
 • Cultuurconnect als beheerder van de website. Cultuurconnect verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens op geen enkele manier te verwerken. In die zin zijn ook afspraken met Cultuurconnect gemaakt.

D. Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?
Uw gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om u deze dienst te verlenen en tot het moment dat deze dienst ophoudt te bestaan, of het moment waarop u heeft aangegeven niet langer van deze dienst gebruik te willen maken.

3. ALGEMEEN

A. Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de beoogde verwerking (zoals meegegeven onder “Zo verwerken we uw gegevens”).

B. U hebt altijd het recht om de door u meegedeelde persoonsgegevens (onder de voorwaarden vermeld in de GDPR)

 • op te vragen en in te kijken (art. 15 GDPR), of over te dragen (art. 20 GDPR)
 • te (laten) wijzigen of vervolledigen (art. 16 GDPR)
 • te (laten) schrappen (art. 17 GDPR)

Dit kan met betrekking tot één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.
U kan ook vragen om volledig te worden verwijderd uit alle databases. U wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Daarnaast heeft u steeds het recht om

 • Beperking van de verwerking te vragen (art. 18 GDPR)
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 GDPR)

C. Hoe laat u uw rechten gelden?
Dit kan door een eenvoudig verzoek te mailen naar

 • ivm de website: dpo@cultuurconnect.be
 • ivm de bibliotheeknieuwsbrieven: het emailadres van de desbetreffende openbare bibliotheek/gemeente, dat u ook terugvindt op de website.

Wij vragen u hierbij wel uw identiteit te bewijzen via een kopie van (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wil schrappen of wijzigen;
 • E-mailadres van de persoon die u wil schrappen of wijzigen;
 • Welke persoonsgegevens u precies wil inkijken of opvragen;
 • Welke wijzigingen u precies wil doorvoeren, of welke gegevens u precies wil schrappen;
 • Desgevallend: welke beperking van de verwerking u vraagt;
 • Desgevallend: de inhoud van uw bezwaar, en het gevolg dat u wenst dat eraan gegeven wordt.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek (behoudens verlenging van deze termijn, overeenkomstig art. 12 GDPR) zullen wij u informatie verstrekken over het gevolg dat aan uw verzoek gegeven is.

D. Beveiliging van gegevens
De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Alle medewerkers van Cultuurconnect of de openbare bibliotheek zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Als het nodig is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd. De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.

E. Als het misgaat …
We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van Cultuurconnect, tenzij wij vastgesteld in gebreke gebleven zijn om een adequaat beveiligingsniveau te verstrekken.

F. Klachten
Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer dan

 • ivm de website: dpo@cultuurconnect.be
 • ivm de bibliotheeknieuwsbrieven: het emailadres van de desbetreffende openbare bibliotheek/gemeente, dat u ook terugvindt op de website.

Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op volgende websites: privacycommissie, Vlaamse Toezichtcommissie.

G. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 25/05/2018.